16 MAART 1968. - Wet betreffende de politie over het wegverkeer.
[B.S. 27.03.1968]

Titel II: Verkeerstekens

Hoofdstuk I : Plaatsing van de verkeerstekens

Afdeling 1. Algemene regels

Artikel 13

Artikel 13 werd opgeheven, voor wat betreft het Vlaams Gewest, bij art. 13 van het decreet van 16 mei 2008, B.S. 10.06.2008, inwerkingtreding 5 april 2009.
Artikel 13 werd opgeheven, voor wat betreft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij art. 19 van de ordonnantie van 3 april 2014, B.S. 14.05.2014, inwerkingtreding 24 mei 2014.

Tekens die een gebod of een verbod inhouden worden geplaatst door de overheid die de maatregel heeft genomen. Het plaatsen van alle andere tekens op de openbare weg berust bij de overheid die het beheer over die weg heeft.

Afdeling 2. Verkeersbelemmeringen en werken

Artikel 14

Artikel 14 werd opgeheven, voor wat betreft het Vlaams Gewest, bij art. 13 van het decreet van 16 mei 2008, B.S. 10.06.2008, inwerkingtreding 5 april 2009.
Artikel 14 werd opgeheven, voor wat betreft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij art. 19 van de ordonnantie van 3 april 2014, B.S. 14.05.2014, inwerkingtreding 24 mei 2014.

In afwijking van artikel 13 moeten de verkeersbelemmeringen aangeduid worden door degene die ze heeft doen ontstaan. Ingeval hij hierin tekort schiet neemt de overheid die het beheer over de openbare weg heeft, die verplichting op zich.

Werken in uitvoering op de openbare weg worden onder de door de Koning te bepalen voorwaarden aangeduid door degene die de werken uitvoert.

Afdeling 3. Overwegen en kruisingen met spoorwegen

Artikel 15

In afwijking van artikel 13, worden de verkeerstekens ter hoogte van overwegen en kruisingen met spoorwegen geplaatst door de exploitant van de spoorweg.

De verkeerstekens op een afstand worden geplaatst door de overheid die het beheer over de openbare weg heeft.

Afdeling 4. Douanestroken

Artikel 16

De Minister van Financiën mag op de openbare wegen aanwijzingstekens plaatsen betreffende de bepalingen van wetten en verordeningen die het bestuur der douane en der accijnzen moet doen in acht nemen.