16 MAART 1968. - Wet betreffende de politie over het wegverkeer.
[B.S. 27.03.1968]

Titel II: Verkeerstekens

Hoofdstuk II : Bekostiging van de verkeerstekens

Artikel 17

Artikel 17 werd opgeheven, voor wat betreft het Vlaams Gewest, bij art. 13 van het decreet van 16 mei 2008, B.S. 10.06.2008, inwerkingtreding 5 april 2009.
Artikel 17 werd opgeheven, voor wat betreft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij art. 19 van de ordonnantie van 3 april 2014, B.S. 14.05.2014, inwerkingtreding 24 mei 2014.

§ 1. De kosten, verbonden aan het plaatsen, onderhouden en vernieuwen van de verkeerstekens worden gedragen door degenen die ze heeft geplaatst.

Evenwel :

de kosten verbonden aan het plaatsen van de inrichtingen voor het op afstand bedienen van de verkeerslichten door de voertuigen van het gemeenschappelijk vervoer worden gedragen door de Minister tot wiens bevoegdheid het gemeenschappelijk vervoer behoort; de kosten verbonden aan het onderhouden en vernieuwen van die inrichtingen worden gedragen door de maatschappij voor gemeenschappelijk vervoer aangeduid door deze Minister;

de kosten verbonden aan de werking, het onderhouden en vernieuwen van de verkeerstekens geplaatst krachtens een door de Minister vastgesteld aanvullend reglement, worden gedragen door de gemeente op wiens grondgebied de verkeerstekens geplaatst zijn;

de kosten van de aanduiding van verkeersbelemmeringen door de overheid die het beheer over de openbare weg heeft gedaan ingeval degene die de hindernis heeft doen ontstaan dit nalaat, worden door deze laatste gedragen.

§ 2. De kosten verbonden aan het plaatsen van verkeerstekens met toepassing van artikel 3, §2, kunnen geheel of gedeeltelijk worden gedragen door de overheid die het beheer heeft over de openbare weg waarop het aanvullend reglement betrekking heeft.