16 MAART 1968. - Wet betreffende de politie over het wegverkeer.
[B.S. 27.03.1968]

Titel IV: Strafbepalingen en veiligheidsmaatregelen

Hoofdstuk VII : Immobilisering en verbeurdverklaring van voertuigen

Alle hieronder vermelde bedragen moeten vermenigvuldigd worden met 8.
Voorbeeld: 50 euro = 50 x 8 = 400 euro

Artikel 50

§ 1. De rechter kan tijdelijke immobilisering van het voertuig bevelen in alle gevallen waarin tijdelijk verval van het recht tot het besturen van een voertuig als straf wordt uitgesproken, voor zover het voertuig eigendom is van de dader van het misdrijf of uitsluitend te zijner beschikking staat voor een termijn die ten minste gelijk is aan de duur van de oplegging. Immobilisering mag voor geen langere duur dan die van het tijdelijk verval van het recht tot sturen worden uitgesproken.

§ 2. Hij kan verbeurdverklaring van het voertuig bevelen wanneer het verval definitief is of ten minste zes maanden bedraagt, zo het voertuig eigendom is van de dader van het misdrijf.

Artikel 51

Tijdelijke immobilisering en verbeurdverklaring van het voertuig kunnen eveneens bevolen worden binnen de perken bepaald in artikel 50 :

in geval van veroordeling wegens overtreding van artikel 33, wanneer de eigenaar van het voertuig dat misdrijf uitgelokt heeft of het geduld heeft;

in geval van veroordeling wegens overtreding van artikel 32 of van artikel 49, wanneer het verval van het recht tot sturen tegen de bestuurder met toepassing van artikel 38 §1, 5° of § 2, wegens overtreding van artikel 48 is uitgesproken.

in geval van veroordeling wegens overtreding van de artikelen 30, § 3, 34, § 2, 35, 36, 37bis, 48, of 58.

in geval van een veroordeling wegens overtreding van artikel 37/1, § 4.

Artikel 52

In afwijking van artikel 43, eerste lid, van het Strafwetboek wordt de verbeurdverklaring van het voertuig wegens overtreding van deze gecoördineerde wetten enkel uitgesproken in de gevallen bij dit hoofdstuk bepaald.

Artikel 53

Bij tijdelijke immobilisering wordt het voertuig geïmmobiliseerd op kosten en risico van de dader van het misdrijf.

Artikel 54

Hij die gebruik maakt of aan een derde toelaat gebruik te maken van een voertuig waarvan hij weet dat de immobilisering of de verbeurdverklaring is uitgesproken, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van 100 euro tot 1 000 euro of met een van die straffen alleen.

Artikel 54bis

In de door de Koning bepaalde gevallen van parkeerovertredingen kan het voertuig met een wielklem worden geïmmobiliseerd.