6 DECEMBER 2005. - Wet betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid.
[B.S. 21.12.2005]

Hoofdstuk III. Wijziging- en opheffingsbepalingen

Artikel 9

In rubriek 17 van de tabel gevoegd bij de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, gewijzigd bij de wet van 27 december 2004, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

Rubriek « Aard van de toegewezen ontvangsten » wordt vervangen als volgt :

« Aard van de toegewezen ontvangsten Met uitzondering van die bedoeld in de rubrieken 17-2 en 17-3 van deze tabel,

a) de prestaties, bijdragen, ontvangsten, betalingen of positief saldo bedoeld in artikel 115 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geintegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

b) de stortingen in uitvoering van de wet van 6 december 2005 betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid »;

in de rubriek « Aard van de toegestane uitgaven », worden de woorden « met inbegrip van, mits een specifieke opvolging, de uitgaven verbonden aan de uitvoering van de actieplannen inzake verkeersveiligheid bedoeld in de wet van 6 december 2005 betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid maar » ingevoegd tussen de woorden « en investering, » en « met uitzondering van ».

Artikel 10

Artikel 41, derde lid, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geintegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, wordt opgeheven.

Artikel 11

Hoofdstuk VI van titel V van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, ingevoegd bij de wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid, wordt opgeheven.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.