30 DECEMBER 1946. - Besluitwet betreffende het bezoldigd vervoer van personen over de weg met autobussen en autocars.
(B.S. 20.01.1947)

Hoofdstuk VIII. Gemeenschappelijke bepalingen voor al de bij de besluitwet bedoelde diensten

Artikel 28

Dit artikel wordt opgeheven door de Wet van 1989-11-21/30, art. 32, 002; Inwerkingtreding : nog door de Koning te bepalen.

De Koning bepaalt de vereisten in zake verzekering waaraan de voertuigen die voor de verschillende in deze besluitwet genoemde diensten worden gebruikt, moeten voldoen.

De Koning, of de Minister wie hij daartoe opdracht geeft, stelt het tarief vast van de ten bate van de Staat of van de erkende controle-instellingen te heffen retributies voor gehele of gedeeltelijke dekking van de bestuurs-, controle- of toezichtskosten welke de toepassing van de krachtens het vorige lid uitgevaardigde bepalingen medebrengt.

Artikel 29

Bestuurders van voor deze diensten gebruikte voertuigen zijn onderworpen aan de reglementsbepalingen, door de Koning inzake geneeskundig toezicht en geneeskundige schifting uitgevaardigd.

De Koning, of de Minister wie hij daartoe opdracht geeft, stelt het tarief vast van de retributies, te heffen voor gehele of gedeeltelijke dekking van de bestuurs-, controle- of toezichtskosten welke de ter uitvoering van die bepalingen gedane verrichtingen medebrengen.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.