Infrastructuur en signalisatie

Wetten

 • 12 JULI 1956
  Wet tot vaststelling van het statuut der autosnelwegen.

Koninklijke besluiten

 • 9 OKTOBER 1998
  Koninklijk besluit tot bepaling van de vereisten voor de aanleg van verhoogde inrichtingen op de openbare weg bestemd om de maximumsnelheid te beperken tot 30 km per uur en van de technische voorschriften waaraan die moeten voldoen.
 • 1 DECEMBER 1975
  Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
 • 4 JUNI 1958
  Koninklijk besluit betreffende de vrije stroken langs de autosnelwegen.

Ministeriële besluiten

 • 7 MEI 1999
  Ministerieel besluit betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg.
 • 11 OKTOBER 1976
  Ministerieel besluit houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.

Decreten en besluiten

 • 4 APRIL 2019
  Decreet met het oog op een algemene invoering van kwaliteitsvolle fietsvoorzieningen in Wallonië en een hogere fietsersveiligheid.
 • 3 MEI 2019
  Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de organisatie van overdracht van de aanvullende reglementen inzake het wegverkeer en de exacte locatie van de verkeerstekens ter uitvoering van artikel 4 van de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
 • 14 MAART 2019
  Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van het decreet van 19 december 2007 betreffende het goedkeuringstoezicht van het Waalse Gewest op de aanvullende reglementen op de openbare wegen en op het verkeer van de gemeenschappelijke vervoermiddelen en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 oktober 2009 betreffende de overdrachten van bevoegdheden bij de Waalse Overheidsdienst.
 • 25 JANUARI 2019
  Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vrije stroken langs autosnelwegen.
 • 3 APRIL 2014
  Ordonnantie betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
 • 23 JANUARI 2009
  Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens.
 • 16 MEI 2008
  Decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
 • 19 DECEMBER 2007
  Decreet betreffende het goedkeuringstoezicht van het Waalse Gewest op de aanvullende reglementen op de openbare wegen en op het verkeer van de gemeenschappelijke vervoermiddelen.

Ministeriële omzendbrieven

 • 11 JANUARI 2010
  Ministeriële omzendbrief betreffende de plaatsing van de verkeersborden die betrekking hebben op verkeersbeperkingen voor vervoer van gevaarlijke goederen (A.D.R.).
 • 25 APRIL 2003
  Ministeriële omzendbrief betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap.
 • 7 MEI 2002
  Ministeriële omzendbrief betreffende de oversteekplaatsen voor voetgangers.
 • 3 MEI 2002
  Ministerieel rondschrijven betreffende de toepassing van de maximum snelheidsbeperking van 30 km per uur in de schoolomgeving.
 • 3 MEI 2002
  Ministeriële omzendbrief betreffende de verhoogde inrichtingen, bestemd om de snelheid te beperken tot 30 km/u en de rijbaankussens.
 • 3 APRIL 2001
  Ministeriële omzendbrief betreffende het voorbehouden van parkeerplaatsen voor personen met een handicap.
 • 30 OKTOBER 1998
  Ministerieel rondschrijven betreffende de toepassing van het beperkt éénrichtingsverkeer.
Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.